วิดีโอ

     เนื่องจากกลุ่มประเทศในเอเชียแปซิฟิกมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม นักธุรกิจควรศึกษาและเรียนรู้ที่จะเคารพวัฒนธรรมที่แตกต่าง พร้อมทั้งตระหนักในประเด็นที่เกี่ยวกับมารยาทในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ และเพื่อสร้างความประทับใจครั้งแรกกับนักธุรกิจชาวต่างประเทศ นอกจากมารยาททางธุรกิจที่ดีพร้อม เพื่อความเข้าใจด้านมิติที่แตกต่างด้านวัฒนธรรมจะเป็นประโยขน์กับกิจการข้ามชาติให้เข้าใจวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีหัวข้อสำคัญดังนี้
        - การใช้ภาษาในการดำเนินธุรกิจ
        - การใช้สัญลักษณ์และสีในการดำเนินธุรกิจ
        - ศาสนากับการดำเนินธุรกิจ
        - เวลากับการดำเนินธุรกิจ
        - การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก
        - การพัฒนาการแต่งกาย
        - ภาษากายกับการดำเนินธุรกิจ
        - การแลกเปลี่ยนนามบัตร
        - ระยะห่างระหว่างคู่สนทนาและการแตะต้องตัว
        - มารยาทในการรับประทานอาหาร
        - การเลือกของขวัญ


เรียนรู้เทคนิคการเจรจาการค้าในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ
- เทคนิคการสบตา
- เทคนิคการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ
- จดประเด็นสำคัญ
- ฟังอย่างมีเป้าหมายในใจ
- เทคนิคการตั้งคำถาม
- ข้อดีของการส่งตัวแทนเจรจา
- เทคนิคการตอบข้อโต้แย้ง
 


เผยแพร่เมื่อ 16 พ.ค. 2016
เทปบันทึกสัมมนา "โอกาสและภาพรวมในการลงทุนในประเทศจีน"
โดย ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร


online training class 1/2559 เรื่อง "กลยุทธ์การค้าออนไลน์ สำหรับผู้ส่งออก(ตลาดเป้าหมายจีน)" วิทยากรโดย ดร.บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์ บรรยาย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการฝึกอบรม SMEs Genius Exporter จัดโดยสถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อพ้ฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้กับผู้ส่งอ­อกไทยและเป็นการให้ความรู้เสริมกับผู้เรีย­นหลักสูตร DITP E-learning


เกี่ยวกับเรา

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการจัดทำระบบการฝึกอบรมออนไลน์ (e-learning) เพื่อให้บริการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นศูนย์ความรู้อิเล็กทรอนิกส์และขยายโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ ให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ

ติดต่อเรา

กลุ่มงานพัฒนาและบริหารเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้การค้ายุคใหม่
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000

  โทรศัพท์ : 0 2507 8149 , 0 2507 8156
  อีเมล : elearning@ditp.go.th

ติดตามเรา