เงื่อนไขการจบหลักสูตร

  1. ท่านจะต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียน และเมื่อเรียนจบทุกบทท่านต้องทำแบบทดสอบหลังเรียนให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 70% จึงจะถือว่าสอบผ่าน และสามารถขอรับวุฒิบัตรได้ กรณีที่ท่านทำแบบทดสอบหลังเรียนเกิน 70% แต่ท่านเรียนไม่ครบทุกบทเรียน หรือเรียนได้น้อยกว่า 90% ของหลักสูตร ระบบจะแสดงว่าท่านเรียนไม่ครบ กรมฯ จะถือว่าท่านไม่จบหลักสูตรและไม่สามารถขอรับวุฒิบัตรได้

  2. ท่านจะต้องเรียนให้จบภายในระยะเวลาที่ระบบเปิดให้เข้าเรียนเท่านั้น (ภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันแรกของการ เปิดเรียน) หากเกินกำหนดระบบจะปิดการให้บริการในหลักสูตรนั้นๆ ซึ่งถือว่าผู้เรียนเรียนไม่จบ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

  3. กรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขยายเวลาการเปิด-ปิดระบบ e-Learning และการคืนค่าธรรมเนียมในการเข้าเรียนกับผู้เรียนที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้งานในทุกกรณี

เกี่ยวกับเรา

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการจัดทำระบบการฝึกอบรมออนไลน์ (e-learning) เพื่อให้บริการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นศูนย์ความรู้อิเล็กทรอนิกส์และขยายโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ ให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ

ติดต่อเรา

กลุ่มงานพัฒนาและบริหารเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้การค้ายุคใหม่
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000

  โทรศัพท์ : 0 2507 8149 , 0 2507 8156
  อีเมล : elearning@ditp.go.th

ติดตามเรา