logo_top

แจ้งเตือน

หลักสูตรCourses

ระดับต้น
การตลาดออนไลน์
การจัดทำแผนธุรกิจเพื่อการส่งออก
การจัดเตรียมเอกสารส่งออก
การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการส่งออก
เอกสารธนาคารในการส่งออกและนำเข้า
เทคนิคการเจรจาการค้าระหว่างประเทศสู่ความสำเร็จ
ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก (ปรับปรุงใหม่)
ระดับกลาง
การคำนวณต้นทุนและการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก (ฉบับปรับปรุง)
ความรู้เบื้องต้นด้าน e-commerce (กลยุทธ์การค้าออนไลน์)
กลยุทธ์การเจาะตลาดต่างประเทศ
พิธีการด้านศุลกากรและตัวแทนออกของ
ความรู้เบื้องต้นด้านสินค้าฮาลาล