logo_top

แจ้งเตือน

เกี่ยวกับ E-AcademyAbout E-Academy

เกี่ยวกับ E-Academy

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการจัดทำระบบการฝึกอบรมออนไลน์ (e-learning)
เพื่อให้บริการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นศูนย์ความรู้อิเล็กทรอนิกส์และ
ขยายโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ
ให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ

เงื่อนไขการจบหลักสูตร

1.
ท่านจะต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียน
และเมื่อเรียนจบทุกบทท่านต้องทำแบบทดสอบหลังเรียนให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 70%
จึงจะถือว่าสอบผ่าน และสามารถขอรับวุฒิบัตรได้ กรณีที่ท่านทำแบบทดสอบหลังเรียนเกิน 70%
แต่ท่านเรียนไม่ครบทุกบทเรียน หรือเรียนได้น้อยกว่า 90% ของหลักสูตร
ระบบจะแสดงว่าท่านเรียนไม่ครบ กรมฯ จะถือว่าท่านไม่จบหลักสูตร
และไม่สามารถขอรับวุฒิบัตรได

2.
ท่านจะต้องเรียนให้จบภายในระยะเวลาที่ระบบเปิดให้เข้าเรียนเท่านั้น (ภายใน 45 วัน
นับตั้งแต่วันแรกของการ เปิดเรียน) หากเกินกำหนดระบบจะปิดการให้บริการในหลักสูตรนั้นๆ
ซึ่งถือว่าผู้เรียนเรียนไม่จบ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

3.
กรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขยายเวลาการเปิด-ปิดระบบ e-Learning
และการคืนค่าธรรมเนียมในการเข้าเรียนกับผู้เรียนที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้งานในทุกกรณี