logo_top

แจ้งเตือน

hl_logo hl_startup-text hl_startup-brief
ระดับต้น
การจัดทำแผนธุรกิจเพื่อการส่งออก

ในปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง การดำเนินธุรกิจส่งออกจึงต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนและกลยุทธ์ที่เหมาะสม จึงจะสามารถปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จของธุรกิจได้ดังนั้น การวางแผนธุรกิจจึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะการวางแผนการตลาดเพื่อการส่งออกอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการวางแผนเพื่อให้สามารถวางแผนธุรกิจ และกำหนดกิจกรรมของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการแข่งขันในตลาดโลกต่อไป

การจัดเตรียมเอกสารส่งออก

การจัดเตรียมเอกสารส่งออกเป็นขั้นตอนที่สำคัญยิ่งในการประกอบธุรกิจส่งออก เพราะผู้ประกอบการต้องจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบที่ราชกำหนด และระเบียบการนำเข้าของต่างประเทศ รวมถึงตามที่แอลซีระบุ แต่ในทางปฏิบัติผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดและขั้นตอนในการจัดเตรียมเอกสารแต่ละประเภท ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน เสียค่าใช้จ่าย เสียเวลา และบางครั้งต้องเสียค่าปรับ การเรียนรู้ขั้นตอนที่ถูกต้อง จะสามารถช่วยผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการส่งออก

การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการส่งออก หมายถึง กระบวนการวางแผน การปฎิบัติงานและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งล่วงหน้าและย้อนกลับของการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บสินค้า การบริการและสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่จุดกำเนิดจนถึงจุดการบริโภคสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการส่งออกไปยังต่างประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ

ระดับกลาง
การคำนวณต้นทุนและการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก (ฉบับปรับปรุง)

เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ และองค์ประกอบของโครงสร้างต้นทุนและการกําหนดราคาเพื่อการส่งออก ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติพร้อมนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินธุรกิจด้านการคำนวณต้นทุนและการตั้งราคาเพื่อการส่งออกอย่าง ถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพื่อก้าวสู่การดําเนินธุรกิจส่งออกแบบมืออาชีพ (The Professional of Exporter)

ความรู้เบื้องต้นด้าน e-commerce (กลยุทธ์การค้าออนไลน์)

เพื่อให้มีความรู้พื้นฐาน ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด ตลอดจนการซื้อขาย ผ่านช่องทางอิเล็คโทรนิค (ออนไลน์) ได้ สามารถเตรียมการเปิดตลาดใหม่ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าทั่วประเทศและทั่วโลกได้อย่างถูกต้องเหมาะสมได้ นำไปประยุกต์ใช้ การซื้อขาย ผ่านช่องทางอิเล็คโทรนิค (ออนไลน์) เช่น โทรศัพท์, ทีวี,อินเตอร์เน็ต, Email, แฟกซ์, หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

กลยุทธ์การเจาะตลาดต่างประเทศ

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ทราบถึงแนวทางการตัดสินใจก่อนเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ การวิเคราะห์ตลาด ขนาดของตลาด การวิเคราะห์โลจิสติกส์ภายในประเทศคู่ค้า และวิธีการนำกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อขยายตลาดไปสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างมีสิทธิภาพ

พิธีการด้านศุลกากรและตัวแทนออกของ

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่พึงทราบด้านการนำเข้าและส่งออก และการปฏิบัติพิธีการของกรมศุลกากร และเสริมทักษะให้กับผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถระดับมืออาชีพ